خبرنامه

خبرنامه

برخی از آخرین فعالیت های این شرکت به شرح زیر اعلام می گردد:

بازسازی، نصب و راه اندازی آندسل های خط رنگ کاتافورز

تامین ۸ عدد اولترافیلتر (ممبران) SOLECTA مصرفی در خط رنگ کاتافورز

برنده مناقصه تامین ۳۵ عدد آندسل و ۶ عدد ممبران KPAK خط رنگ کاتافورز

بازسازی، نصب و راه اندازی آندسل های خط رنگ کاتافورز شرکت قطعه سازی

تامین فیلتر کیسه ای و کارتریجی مصرفی در خط رنگ خودرو سازی

ارائه پیشنهاد فنی احداث خط رنگ کاتافورز ( ED) برای شرکت قطعه ساز

ساخت و تامین رایزرهای همزن وان رنگ ED

تامین و تحویل ممبران مدل KOCH 7533-M183-LPF